شمعهای دست ساز ساینا شمع های دست ساز ساینا شمع های دستساز ساینا شمعهای دستساز ساینا ساینا ساینا ساینا ساینا آبنوس آبنوس آبنوس sayna candles sayna SAYNA SAYNA CANDLES ساینا ، تولید کننده شمع های دست ساز با طراحيهاي خاص ساینا ، تولید کننده شمع های دست ساز با طراحيهاي خاص در جهان ساینادارنده امتياز توزيع محصو لات توليدي بزرگترين شركتهاي شمع سازي ايران شمع ساینا تزئیناتی عروسکی و حیوانات تاریخی گلها فانتزی عددی میوه هاwww.saynacandles.com ساینابزرگترین تولید کننده شمع در جهان
خانه

تماس با ما

موقعیت شغلی
*****تا اطلاع ثانوی از اعطای نمایندگی و فروش محصولات معذوریم***** تا اطلاع ثانوی از اعطای نمایندگی و فروش محصولات معذوریم*****تا اطلاع ثانوی از اعطای نمایندگی و فروش محصولات معذوریم***** شمع ساينا حر فه ای ترین مركز طراحي وتوليد شمعهاي دست ساز با طراحيهاي خاص **این ادب اصیل ما ایرانیان است:نجابت،قدرت،احترام،ایمان،مهربانی وخوشرویی** شمعهای اسطوره ای ایران باستان تحفه ای گرانقدر از شمع ساینا به تمامی ایرانیان وایراندوستان *
         
بازیابی کلمه عبور

شمع ساینا ، حر فه ای ترین مر کز طراحی و تو لیدشمع های دست ساز با طراحيهاي خاص

شمع های دست ساز ساینا
حر فه ای ترین مرکز طراحي وتوليد شمعهاي دست ساز در جهان با طراحيهاي خاص
شمع سازي جزء هنر هاي بسيار قديمي بشر يت است .در واقع سابقه شمع سازي به روز هاي اول كشف روشنا ئي مي رسد .اند كي چر بي ويك رشته نخ يا الياف جاذب براي ساخت شمع كفايت مي نمود .اما با كشف مواد وابزار آلات صنعتي شمع سازي پا به عر صه ي صنعت و هنر گذا شته و با لطبع اين تحول، هنر مندان هنر و صنعت را در هم آميخته وشمعهاي تز ئيني با طرا حيهاي امروزي پا به عر صه وجود نها د .تنو ع شمعهاي تز ئيني و دست ساز در جها ن به بيش از دهها هزار نوع مي رسد.شمع ساينا افتخار دارد مجمو عه كا ملي از جد يد تر ين و زيبا تر ين شمعهاي تز ئيني و دست ساز را در قا لب دسته بند يهاي متعد د ذيل به شرح: شمعها ئي با طر حهاي عرو سكي و حيوا نا ت ،گلها ،آثار و شخصيتهاي تا ريخي ايران وجها ن ،ميو ه ها ،تز ئينا تي ،فا نتزي ،تبليغا تي،عزاداري  و مذ هبي،منا سبتهاي ويژه ،عد دي و تو لد Ledدار،افشان و شعله رنگي ،شمعهاي( عطري ،ساده )وشمعهاي سفارشي (طراحي خا ص)كه قا بليت عر ضه در طيف وسيعي از فروشگا هها  اعم از فرو شگا ههاي صنا يع دستي ،كادو ئي و لو كس فرو شيها ،گل فرو شيها (طبيعي ، مصنو عي )، لوازم قنا دي ،شير يني سرا ها ،مزون عرو س ها ،تا لا رهاي پذ يرا ئي ومار كت هاو.......را داراست، در اختيار آن دسته از عز يزاني كه تما يل به سر ما يه گذاري در رسته توزيع محصولا ت فوق را دار ندقرار دهيم، با شد كه با همكاري شما عزيزان و تو زيع گستر ده محصو لات فو ق  بتوا نيم لحظا ت شادي را به مجا لس و خا نه هاي عز يز ان همو طنما ن هديه نما ئيم .
  
با تشكر از بازديد شما ،مديريت شمعهاي دست ساز ساینا

دسته بندی محصولات
شمع اسطوره های باستانی ایران
شمع های لاو دست ساز
شمعهای دست ساز کاروین
شمعهای عروسکی
شمع گلها
شمع های میوه ای تزیینی
شمع های تاریخی ملل
شمعهای قلب
شمعهای فانتزی
شمع سال
شمع فیگور
شمع چاپی
شمع آکواریوم
شمع های لوکس
شمع فتیله ای
شمع عطری
شمع شعله رنگی
 
اطلاعات سایت
شرایط اخذ نمایندگی داخلی
تماس با ما
لیست نمایندگان
لیست بازاریابان
جدول استانها
استخدام بازاریاب
خرید کلکسیون
دریافت کاتالوگ
 
http://www.saynacandles.com reserved.
ساینا ، تولید کننده شمع های دست ساز با طراحيهاي خاص

Powered By Kourosh Nikzad 0912-244-9849